Praktyka Czyni Mistrza

Szkoła bierze udział w realizacji projektu

„Opracowanie i wdrożenie modelowego programu praktyk nauczycielskich dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

„Praktyka Czyni Mistrza”

realizowanego przez Centrum Integracji Europejskiej oraz Wydział Matematyki i Informatyki UAM

w Poznaniu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2.

Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Witryna internetowa Projektu jest dostępna pod adresem: www.praktyka.amu.edu.pl