Język Polski - klasa IV-VII

Przedmiotowy System Oceniania - język polski

Dokumenty określające Przedmiotowy System Oceniania:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

- Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Słowa

z uśmiechem” Ewy Horwath i Anity Żegleń,

- Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Jutro pójdę

w świat” Hanny Dobrowolskiej i Urszuli Dobrowolskiej,

- Program nauczania języka polskiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej „Myśli i słowa” Ewy Nowak i Joanny Gaweł,

- Wewnątrzszkolny System Oceniania,

- Statut Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu.

Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:
- poinformowanie ucznia i rodzica o osiągnięciach edukacyjnych,

- niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

- motywowanie ucznia do dalszej pracy,

- umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Zasady PSO:
 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka polskiego oraz o sposobie i zasobach oceniania.
 2. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w terminie pracy kontrolnej był nieobecny na lekcji, powinien ją napisać później, w dniu uzgodnionym z nauczycielem.
 3. Prace klasowe i sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli. Spisywanie („ściąganie”) podczas prac klasowych i sprawdzianów jest równoznaczne z cząstkową oceną niedostateczną.
 4. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej ze sprawdzianu i pracy klasowej
 5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji bez konsekwencji, nie podając przyczyny. Liczbę nieprzygotowań w semestrze określa nauczyciel przedmiotu. „Nieprzygotowanie” jest tożsame z brakiem zadania domowego, podręcznika, zbioru ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, lektury,  nieznajomością trzech ostatnich lekcji. Uczeń nie jest zwolniony z planowych sprawdzianów i prac klasowych. Zatajenie nieprzygotowania do lekcji skutkuje cząstkową oceną niedostateczną.
 6. Rodzic ma prawo do pisemnego usprawiedliwienia nieprzygotowania dziecka do lekcji uzasadnionego przyczynami losowymi (problemami rodzinnymi, zdrowotnymi) pod warunkiem, że nie czyni tego nagminnie. Uczeń uzupełnia zaległości w ciągu jednego dnia.
 7. Uczeń uczestniczący w zawodach sportowych i konkursach, na których godnie reprezentuje szkołę, następnego dnia jest usprawiedliwiony z nieprzygotowania do lekcji, po czym uzupełnia notatki oraz wiedzę w przeciągu 24 godzin.
 8. Nie ocenia się ucznia po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń nadrabia zaległości w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły, zaś terminy zaliczania prac pisemnych i ustnych ustala indywidualnie z nauczycielem języka polskiego.
 9. Uczeń mający trudności w opanowaniu materiału oraz posiadający zalecenie wsparcia edukacyjnego określone w Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, może uczestniczyć za zgodą rodzica w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.
 10. Ocenie na języku polskim podlegają:
- sprawdziany gramatyczne,

- sprawdziany literacko-kulturowe,

- kartkówki,

- dyktanda,

- recytacja utworu poetyckiego,

- głośne czytanie dłuższego tekstu,

- praca na lekcji (aktywność, praca grupowa),

- zadania domowe,

- wypracowania,

- odpowiedź ustna,

- aktywność dodatkowa (prace dodatkowe, konkursy, udział w zajęciach dodatkowych, prezentacje).

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów określa dla danego oddziału nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego, biorąc pod uwagę wyniki diagnozy wiedzy i umiejętności oraz potrzeby dzieci.

Skala ocen:
- zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania stosuje się skalę ocen od 1 do 6 według poniższego przeliczenia procentowego:

0-30% - niedostateczny

31%-49% - dopuszczający

50%-69% - dostateczny

70% - 89% - dobry

90% - 99% - bardzo dobry

100% - celujący

 • - w ocenie dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy i minusy,
 • - „plusem” oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. Po ich zsumowaniu nauczyciel wystawia ocenę cząstkową.
 • Kryteria oceniania.
Stopień celujący (6) może otrzymać uczeń, który:

- pracował systematycznie, z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,

- wykazał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela,

- biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,

- wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program,

- reprezentował klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych np. polonistycznym, ortograficznym, recytatorskim, kwalifikując się do dalszego etapu.

Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 • - pracował systematycznie i z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
 • - wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym o znacznym stopniu trudności,
 • - wszystkie zadania wykonywał w terminie.


Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

 • - pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu,
 • - opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce,
 • - poprawnie stosował wiadomości, wykonywał nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 • - wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał ewentualne braki.
Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

 • - pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę,
 • - opanował wiadomości i umiejętności z języka polskiego na poziomie podstawowym,
 • - umie zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według poznanego wzorca.
Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

 • - wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy
z języka polskiego,

 • - wykonywał samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności.
Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

 • - nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka polskiego,
 • - nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
Szczegółowe wymagania przedmiotowe z języka polskiego w poszczególnych klasach podaje nauczyciel przedmiotu.

Sposób oceniania dyktand.
- ustala się następujące przeliczenie błędów na oceny cząstkowe:

0 błędów – celujący,

1-2 błędy – bardzo dobry,

3-4 błędy – dobry,

5-6 błędów – dostateczny,

7-8 błędów – dopuszczający,

9 i więcej błędów – niedostateczny.

- nauczyciel traktuje jako pełny błąd to odstępstwo, które jest wiodące podczas danego dyktanda (np. dyktando z „rz” - błąd w pisowni wyrazów z „rz” i „ż”); każda inna pomyłka ortograficzna traktowana jest jako pół błędu,

- dwa błędy interpunkcyjne nauczyciel oblicza jako jeden pełny błąd ortograficzny,

- uczniowie z dysortografią oceniani są według indywidualnych kryteriów określonych przez nauczyciela języka polskiego,

- nauczyciel ma prawo do złagodzenia kryteriów oceny poszczególnych dyktand

w zależności od ich stopnia trudności, specyfiki zespołu klasowego i innych czynników.

W takim przypadki informuje on każdorazowo uczniów o sposobie oceniania i kryteriach ocen.

 1. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:
- osiągnięcia uczniów odnotowuje się w tradycyjnym dzienniku lekcyjnym i dzienniku elektronicznym,

- uczeń ma obowiązek wpisać uzyskany stopień do dzienniczka ucznia, a następnie podejść do nauczyciela w celu potwierdzenia jego autentyczności podpisem,

- oceny semestralne i roczne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej hierarchii:

 1. Sprawdziany gramatyczne i literacko-kulturowe.
 2. Prace klasowe.
 3. Kartkówki (w tym: dyktanda).
 4. Odpowiedź ustna.
 5. Wypracowania (domowe i lekcyjne).
 6. Pozostałe stopnie.
 1. Informowanie o ocenach:
- o uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco,

- wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów,

- wszelkie uwagi nauczyciela zapisane w zeszycie bądź dzienniczku oraz oceny powinny być podpisane przez rodzica,

- uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny,

- wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice otrzymują do wglądu, a uczeń zobowiązany jest do zwrotu pracy w terminie określonym przez nauczyciela. Niewywiązanie się z obowiązku skutkuje nieprzygotowaniem do lekcji.

- o przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły,

- o ocenie niedostatecznej rodzice informowani są w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną,

- ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen cząstkowych,

- w przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu – rodzice będą informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem.

Zespół nauczycieli języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018

Krystyna Wojciechowska
Katarzyna Góra
Monika Szymczak
Anna Wodała
Daria Mołdrzyk
Mateusz Książkowski